Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIMPRESS  Versie 28 april 2022  

Artikel 1. Inleiding Algemene Voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten voor zover een en ander betrekking heeft op de werkzaamheden van BIMPRESS. 
 2. DNR 2011 is naast deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten. De DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 21 juli 2011 onder nummer 78/2011. 
 3. De opdrachtgever die niet op de hoogte is van de inhoud van de DNR 2011 wordt op verzoek een exemplaar toegezonden. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de DNR 2011 prevaleren deze Algemene Voorwaarden. 
 4. Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met de Algemene Voorwaarden van het adviesbureau en de DNR 2011 in strijd zijn, zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met het adviesbureau niet van toepassing.

Artikel 2. Aansprakelijkheid 

 1. BIMpress zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan BIMpress onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is BIMpress voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van BIMpress, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is BIMpress voor die schade slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van BIMpress sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 3. BIMPRESS is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten van docenten, trainers, deelnemers, opdrachtgevers of andere betrokkenen aan de opleiding.
 4. Voor het overige geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid hoofdstuk 6 van de DNR 2011.

Artikel 3. Inschrijving opleiding  

 1. Inschrijving vindt plaats via de website van BIMPRESS (www.bimpress.nl). 
 2. Na inschrijving ontvangt de deelnemer per e-mail een bevestiging. Door inschrijving maakt de deelnemer kenbaar de algemene voorwaarden van BIMPRESS te kennen en te aanvaarden. 
 3. De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra de maximale groepsgrootte is bereikt, sluit de inschrijving op het betreffende programma. Opvolgende inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling tracht BIMPRESS een nieuwe groep te starten. 
 4. BIMPRESS behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren.  

Artikel 4. Wijziging en/of annulering opleiding 

 1. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij BIMPRESS.  
 2. Tot twee weken voor aanvang kan de training, de masterclass, de management leergang kosteloos geannuleerd of – indien mogelijk (ter beoordeling aan BIMPRESS) – door deelnemer verplaatst worden naar een later tijdstip.  
 3. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Indien BIMPRESS verplichtingen heeft aangegaan ten aanzien van de arrangementskosten, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever/Deelnemer met een minimum van €100,- aan administratie-/arrangementskosten. 
 4. Bij verhindering voor een training, masterclass en management leergang kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats innemen. 
 5. De deelnemer blijft bij vervanging zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factur(en).
 6. BIMPRESS behoudt zich het recht voor om bij geringe belangstelling of in verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen of om andere redenen, de training, masterclass, management leergang (of onderdelen daarvan) te annuleren of te verplaatsen naar een ander tijdstip en/of locatie.  
 7. BIMPRESS behoudt zich het recht voor wijzigingen in het inhoudelijke programma van de training, masterclass, management leergang aan te brengen. BIMPRESS behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen. 

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. BIMPRESS zal wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of voor een project aan opdrachtgever factureren. 
 2. Betaling van facturen dient door de opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door BIMPRESS op te geven bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. BIMPRESS is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de opdracht, zullen worden geleverd op een tijdstip dat ten minste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt. 
 4. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding door opdrachtgever te worden voldaan. 
 5. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting jegens BIMPRESS. 
 6. Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is betaling aan BIMPRESS onmiddellijk opeisbaar. 
 7. De op de bankafschriften van BIMPRESS aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt. Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, heeft BIMPRESS het recht om zonder nadere sommatie vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening wettelijke handelsrente aan opdrachtgever in rekening te brengen. 
 8. Alle kosten ontstaan ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 9. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, exclusief BTW. 
 10. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht aan BIMPRESS zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de factuurbedragen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag aan BIMPRESS te betalen, is BIMPRESS, onverminderd de andere haar ter beschikking staande rechtsmiddelen, gerechtigd om, na aan opdrachtgever veertien dagen van tevoren schriftelijk mededeling te hebben gedaan van haar voornemen zulks te doen, alle werkzaamheden met betrekking tot de opdracht ofwel een deel daarvan te staken, totdat betaling zal zijn verricht. In dat geval zullen de kosten die uit de staking van werkzaamheden en de hervatting ervan voor BIMPRESS zijn voortgevloeid voor rekening van opdrachtgever zijn.
 11. Twee weken voorafgaand aan de startdatum van een training wordt een factuur van de totale trainingskosten toegestuurd. 
 12. BIMPRESS kan deelnemers, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van het (verder) volgen van de training, masterclass, management leergang of e-learning module uitsluiten. Tevens worden eventuele behaalde resultaten en/of certificaten niet uitgereikt.
 13. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de betaling van het deelnamegeld, ook indien de organisatie, waar deelnemer werkzaam is, of een andere derde, voor betaling van het deelnamegeld zorg draagt. 

Artikel 6. Urenverantwoording

 1. Uit hoofde van de opdracht uit de door BIMPRESS voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden zal de opdrachtgever aan BIMPRESS een vergoeding verschuldigd zijn aan het aantal door BIMPRESS uit hoofde van de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het in de opdracht gespecificeerde uurtarief (exclusief BTW). 
 2. Eventuele reiskosten worden separaat in rekening gebracht, voor zover niet anderszins in de opdracht voor te verrichten diensten betrokken. 
 3. Op werkdagen zijn de normale kantooruren tussen 08.00 uur en 17.30 uur. 
 4. Opdrachtgever is aan BIMPRESS voornoemde vergoeding verschuldigd voor alle gedetacheerden, die in het kader van de opdracht werkzaamheden hebben verricht.
 5. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor uren gedurende welke de gedetacheerden ziek, met vakantie of zonder toestemming van opdrachtgever afwezig is/zijn geweest. 
 6. BIMPRESS zal opdrachtgever tijdens de duur van de opdracht wekelijks, twee wekelijks, maandelijks of voor een project, in de door opdrachtgever te ontvangen factuur de gewerkte uren verantwoorden. 
 7. Indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen, nadat hem de factuur/urenverantwoording ter hand is gesteld aan BIMPRESS mededeelt, dat hij zich met de inhoud daarvan niet kan verenigen, geldt dat deze door opdrachtgever is goedgekeurd.

Artikel 7. Beëindigen en/of onderbreking opdracht

 1. BIMPRESS kan de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch met onmiddellijke ingang beëindigen – onverminderd de wettelijke mogelijkheden tot beëindiging- , indien de deelnemer/opdrachtgever: 
 2. in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen; 
 3. in liquidatie komt te verkeren; 
 4. in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd; 
 5. in staat van faillissement verkeert of een faillissementsaanvraag voor de deelnemer is ingediend; 
 6. zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk heeft stopgezet of ontbonden; 
 7. een schuldsanering heeft aangevraagd of is toegelaten tot de regeling.
 8. Indien de startdatum van de werkzaamheden van het adviesbureau en/of de bouwwerkzaamheden meer dan drie maanden opschuiven, na het sluiten van de overeenkomst, wordt dit beschouwd als onderbreking van de opdracht als bedoeld in art. 19 van de DNR 2011. In dat geval worden de werkzaamheden van het adviesbureau afgesloten en afgerekend, naar de stand van de werkzaamheden. In afwijking van het bepaalde in art. 19 van de DNR 2011 zal bij voortgang van de werkzaamheden van het adviesbureau opnieuw worden geoffreerd en dient terzake een nieuwe overeenkomst te worden gesloten.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, opleidingsmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BIMPRESS of diens licentiegevers. 
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 
 3. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. 
 4. BIMPRESS stelt leermiddelen ter beschikking aan de deelnemer. Het auteursrecht op de leermiddelen van BIMPRESS berust bij BIMPRESS. 
 5. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of door het opslaan in enig geautomatiseerd bestand of op enige andere wijze ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIMPRESS. 
 6. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van BIMPRESS totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de opdracht geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan BIMPRESS zijn voldaan.  

Artikel 9. Geheimhouding

BIMPRESS en opdrachtgever verplichten zich gedurende en na beëindiging van de opdracht alle vertrouwelijke en zakelijke gegevens met betrekking tot hun ondernemingen, die hen ter kennis zijn gekomen uit hoofde van de uitvoering van de opdracht geheim te houden. 

Artikel 10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en op iedere opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent de opdracht, dan wel nadere overeenkomsten die van die opdracht het gevolg mochten zijn, zullen met uitsluiting van iedere rechter worden voorgelegd aan de Rechtbank in het rechtsgebied van het kantoor van BIMPRESS. Beide partijen hebben alvorens de gang naar de rechter de mogelijkheid het geschil middels mediation of soortgelijk op te lossen.